VietNam Charanga
An award-winning music platform to enrich music teaching and learning in your school.

Hỗ trợ các trường học tại Việt Nam

Sứ mệnh toàn cầu của Charanga là giúp học sinh ở mọi lứa tuổi được hưởng nền giáo dục âm nhạc và nghệ thuật tuyệt vời.

Awards and recognition for the Charanga music education platform and digital learning resources

© 2023 Charanga Ltd, all rights reserved   |  GDPR, Privacy & Terms of Use